Top 10 geriausiĹł: foto ir video

TopTen.lt

Brangiausi nelaimingi atsitikimai istorijoje

2009 03 01

Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The second argument should be either an array or an object in /home/top10hel/domains/topten.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 126

komentarĹł: 5
Komentuoti
Dalintis   

Visur ir visada žmon?s buvo link? ? nelaimingus atsitikimus. Kai kurios auto katastrofos gali b?ti labai brangios. Bet palyginus su iš tikr?j? brangiais nelaimingais atsitikimais jos n?ra labai reikšmingos. Nelaimingas atsitikimas yra apibr?žtas kaip „nepageidaujamas ar nelaimingas atsitikimas, kuris ?vyksta nety?ia ir paprastai yra žalos, sužalojimo, pakenkimo ar praradimo priežastis“. Nelaimingi atsitikimai yra ?vertinti JAV doleriais ir apima materialin? žal? bei išlaidas susietas su nelaimingu ?vykiu (tokias kaip išvalymas ir pramon?s nuostoliai). Daugelis ši? nelaiming? atsitikim? apima nukent?jusiuosius, kurie aišku negali b?ti matuojami pinigais. Ty?iniai veiksmai (karas, terorizmas ir pan.) ir stichin?s nelaim?s nelaikomi nelaimingais atsitikimais ir tod?l n?ra ?traukti ? š? s?raš?.

10. „Transatlantinio keleivinio laivo „Titanikas“ katastrofa“ (1912.04.15)

„Titanikas“

Avarijos žala: 150 mln. doleri?
Milžiniško laivo paskendimas yra galb?t garsiausias nelaimingas atsitikimas pasaulyje. 1912 metais balandžio 15-?j? laivas paskendo savo pirmojo reiso metu. Tai buvo prabangiausias kada nors pastatytas transatlantinis keleivinis laivas. Avarijos metu, kai laivas susid?r? su ledkalniu ir paskendo šaltuose Atlanto vandenyse, žuvo daugiau kaip 1 500 žmoni?. Laivo pastatymas kainavo 7 milijonus doleri? ( šiandien?, atskai?iavus infliacij?, tai prilygt? 150 milijon? doleri?).

9. „Benzinvežis susprogdino „Wiehltal“ tilt? Vokietijoje“ (2004.08.26)

„Benzinvežis susprogdino „Wiehltal“ tilt? Vokietijoje“

Avarijos žala: 358 mln. doleri?
2004 met? rugpj??io 26-?j? automobilis susid?r? su benzinvežiu, vežusiu 32.000 litr? kuro, ant Wiehltal tilto Vokietijoje. Benzinvežis prakirto tur?klus ir nukrito nuo autostrados. ?vyko didelis sprogimas ir ugnis sunaikino tilt?. Laikinas remontas kainavo $40 milijon?, o tilto pakeitimas nauju ?vertintas 318 milijon? doleri?.

8. „Traukini? susid?rimas Kalifornijoje“ (2008.09.12)

„ Traukini? susid?rimas Kalifornijoje“

Avarijos žala: 0,5 mlrd. doleri?
2008 metais rugs?jo 12-?j? ?vyko vienas iš didžiausi? traukini? susid?rim? Kalifornijos istorijoje. ?vykio metu žuvo 25 žmon?s, kai Metrolink priemiestinis traukinys atsitrenk? kaktomuša ? Union Pacific krovinin? traukin? iš Los Andželo. Daroma prielaida, kad Metrolink traukinys pakartojo ?sp?jam?j? raudon? signal? tuo metu, kai laidininkas buvo užsi?m?s teksto pranešimu. Sp?jama, kad avarijos nuostoliai gali siekti 500 milijon? JAV doleri?.

7. „Bombonešio B-2 avarija Guame“ (2008.02.23)

„Bombonešio B-2 avarija Guame“

Avarijos žala: 1,4 mlrd. doleri?
Tai pirmasis nelaimingas atsitikimas šiame dešimtuke viršijantis vien? milijard? JAV doleri?. Šis B-2 slaptas bombonešis nukrito iškart po pakilimo aviacijos baz?je Guame 2008 metais vasario 23-?j?. Tyrin?tojai apkaltino iškraipytus duomenis skrydžio kontrol?s kompiuteriuose, kurie sistemoje atsirado d?l dr?gm?s. Abu pilotai sugeb?jo išsigelb?ti katapultuodamiesi. Tai buvo brangiausia kada nors pastatyt? l?ktuv? katastrofa pasaulio istorijoje.

6. „Tanklaivio „Exxon Valdez“ avarija „Prince William Sound“” (1989.03.24)

„Striped Ball Python“

Avarijos žala: 2,5 mlrd. doleri?
Exxon Valdez išlietos naftos d?m? nebuvo didel? palyginus su pasaulin?mis didžiausiomis naftos d?m?mis, bet avarijos kaštai buvo dideli d?l atokios Prince William Sound vietov?s (prieinamos tiktai sraigtasparniu ir valtimi). 1989 metais kovo 24-?j? 10,8 milijon? galon? naftos buvo išlieta, kai laivo meistras Joseph Hazelwood paliko kontrol?s viet? ir laivas atsitrenk? ? rif?. Avarijos vietos išvalymas kainavo 2,5 milijardus doleri?.

5. „Gaisras Didžiosios Britanijos „Piper Alpha“ naftos platformoje Šiaur?s j?roje“ (1988.07.06)

„Gaisras Didžiosios Britanijos „Piper Alpha“ naftos platformoje Šiaur?s j?roje“

Avarijos žala: 3,4 mlrd. doleri?
Didžiausia pasaulin? naftos terminalo katastrofa vandenyje. 1988 m. liepos 6-?j? technikai tikrino apsauginius vožtuvus, kurie buvo b?tini pavojingam skyst? duj? padid?jimui sustabdyti. Buvo tikrinami 100 identišk? apsaugini? vožtuv?. Deja, technikai padar? klaid? ir užmiršo vien? iš j? pakeisti. Technikas paleido skystoms dujoms skirtus siurblius ir brangiausias naftos terminalo nelaimingas atsitikimas prasid?jo. Per 2 valandas platforma paskendo liepsnose. Gal? gale sugriuvo, pasi?sdama myriop 167 darbuotojus bei padarydama 3,4 milijardus doleri? žalos.

4. „Amerikie?i? kosminio laivo „Challenger“ sprogimas“ (1986.01.28)

„Amerikie?i? kosminio laivo „Challenger“ sprogimas“

Avarijos žala: 5,5 mlrd. doleri?
Kosminis laivas „Challenger“  d?l defekto sprogo pra?jus vos 73 sekund?ms po pakilimo 1986 metais sausio 28-?j?. Žuvo 7 astronautai, tarp j? mokytoja Krista Makolif. Po šios katastrofos iš esm?s buvo perži?r?ta visa „Shuttle“ programa. Daugelis ekspert? mano, kad avarija ?vyko d?l raketos neš?jos segmentus hermetizuojan?ios sintetin?s gumos žiedo užsidegimo. Šie žiedai yra skirti tam, kad sudegusios dujos nesiveržt? per plyšius. Kosminio laivo kaina buvo 2 milijardai doleri? (šiandienin?mis kainomis – 4,5 milijardai doleri?). Tyrimas, problemos korekcijos ir prarastos ?rangos pakeitimas kainavo 450 milijon? doleri? (šiandienin?mis kainomis – $1 milijard? doleri?).

3. „Tanklaivio „Prestige“ avarija prie Ispanijos krant?“ (2002.11.19)

„Tanklaivio „Prestige“ avarija prie Ispanijos krant?“

Avarijos žala: 12 mlrd. doleri?
2002 metais lapkri?io 13-?j? Prestige tanklaivis plukd? 77 000 ton? mazuto, kai vienas iš jo dvylikos bak? sprogo per audr? prie Galicijos krant? (Ispanija). Bijodamas, kad laivas nepask?st?, kapitonas šauk?si Ispanijos gelb?jimo darbuotoj?, jog priimt? laiv? ? uost?. Ta?iau vietin?s valdžios spaudimas privert? kapiton? plaukti toli nuo pakrant?s. Kapitonas paband? gauti pagalb? iš Pranc?zijos ir Portugalijos valdžios organ?, bet jie taip pat atsisak?. Lapkri?io 19 d. laivas perl?žo pusiau ir už 137 j?rmyli? nuo kranto nugrimzdo ? 3 600 metr? gyl?. Daugiau nei 300 km ilgio Galisijos pakrant? buvo padengta nafta, užteršti papl?dimiai, itin nukent?jo j?ros augmenija ir gyv?nija. D?l audros iš tanklaivii ? j?r? pateko 20 milijon? galon? naftos. Remiantis valdybos ekonomisto pranešimu, visas išvalymas kainavo 12 milijard? doleri?.

2. „Kosminio laivo „Columbia“ sprogimas Teksase“ (2003.02.01)

„ Kosminio laivo „Columbia“ sprogimas Teksase“

Avarijos žala: 13 mlrd. doleri?
T?dien pirm? kart? NASA istorijoje astronaut? ?gula žuvo nusileidimo metu. Ankstesn?s tragedijos ?vykdavo kosminiams laivams kylant. 2003 metais vasario 1 d. leisdamasis daugkartinio naudojimo laivas „Columbia“ sprogo 65 kilometr? aukštyje. Katastrofos metu žuvo dvi moterys ir penki vyrai, tarp j? iš Indijos kilusi mokslinink? bei pirmasis Izraelio astronautas. Originali kosminio laivo kaina buvo 2 milijardai doleri? (1978 m.), arba 6,3 milijardo doleri? šiandien. Dar 0,5 milijardo doleri? buvo išleisti tyrimui. Paieška ir nuolauž? surinkimas kainavo 300 milijon? doleri?. Gal? gale visas nelaimingas atsitikimas, pagal Amerikos Aeronautikos ir Astronautikos institut?, atsi?jo 13 milijard? doleri?, o tai yra brangiausias kosminio laivo nelaimingas atsitikimas istorijoje.

1. „?ernobylio atomin?s elektrin?s avarija“ (1986.04.26)

„?ernobylio atomin?s elektrin?s avarija“

Avarijos žala: 200 mlrd. doleri?
1986 metais balandžio 26-?j? pasaulis išgyveno brangiausi? nelaiming? atsitikim? istorijoje. ?ernobylio katastrofa laikoma didžiausia socialine ekonomine katastrofa istorijoje taikos metu. D?l nelaimingo atsitikimo buvo oficialiai apkaltinti j?gain?s operatoriai, kurie neišman? b?tin? saugumo reikalavim? ir d?l to ?ernobylio atomin?s j?gain?s ketvirtame reaktoriuje kilo gaisras, kurio metu ? aplink? buvo išmestas didelis kiekis radioaktyvi? dulki?. Jas v?jas išnešiojo ne tik po Baltarusij?, Rusij?, Ukrain?, bet nuneš? netgi ? Pranc?zijos vakarus bei Italij?. T?kstan?iai kvadratini? kilometr? miško ir žem?s ?kio naudmen? pasideng? radioaktyviomis medžiagomis. Nors buvo evakuoti t?kstan?iai žmoni?, ta?iau žymiai daugiau liko radiokatyviose teritorijose. Netiesioginis radiacijos poveikis netruko išryšk?ti: vis dažniau ?m? pasitaikyti gyvuli? apsigimim?, o žmoni? tarpe padažn?jo radiacijos sukelti susirgimai, ypa? v?žiniai. Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos oficialiais duomenimis, ?ernobylio avarija tur?jo neigiam? pasekmi? 9 mln. žmoni?. Buvo ?vertinta, kad visa suma, apimanti išvalym?, žmoni? perk?lim? ir kompensacij? aukoms siekia 200 milijard? doleri?.

Šaltinis: everythingundertheglobe.com

Š? top 10 atsiunt? Audrius Mielkus.

Dalintis   
?vertink: 12345

Jums taip pat gali patikti:
Jeigu šiame straipsnyje pastebėjote klaidų, prašome apie tai pranešti mums.
Griežtai draudžiama publikuoti šią informaciją kitose interneto svetainėse be raštiško TopTen.lt administracijos sutikimo. Jei sutikimas gautas privaloma patalpinti aktyvią nuorodą į TopTen.lt, kaip informacijos šaltinį.

Kokius Top 10 žiūrim?


Dienos Top 10 videoGauk naujausius Top 10


Išrink Top 10

J?s? m?gstamiausias alkoholinis g?rimas:

Palaukite ... Palaukite ...


Komentarai (5)

 1. :P)((

  NU JO ….

 2. wou

  nu joa, kazi ar dar kada kas kainuos daugiau nei cernobilis.. tikekimes ne ;d

 3. auka

  ha :D pats didziausias fejerverkas per mano pirmaji gimtadieni :D vo tep va :D gerai cia pasizymejo cernobylis :D

 4. to auka

  Matosi kad tu radiacijos paveiktas, auka. Gydyk galv?.

 5. kunis

  to wou

  Patikek cernobilio avarija tau atrodys tik mazas pirstelejimas, kokiu dar katastrofu laukiama :)
  Apofhisis atskrenda :D o tr siaip tobulejan technologijom naudojama didesnes galios saltiniai ir kai po 100 metelio sprogs koks visas menulis tada bus.. :DDD

Komentuoti